28. August 2020 - 3:00
Tickets finden, Trnava
Podeľte sa o:

Sensorium Festival 2020 | Piatok, 28. August 2020

[For english scroll down]?Sensorium je medzinárodný festival digitálneho umenia a kultúry. Pomáha rozmanitým publikám zažiť a vnímať najnovšie idey o budúcnosti prostredníctvom diskusie, experimentov, predstavení a inštalácií.?Program festivalu vrátane konferencie je otvorený všetkým, ktorých zaujíma budúcnosť spoločnosti v digitálnej ére!Na dvojdňovej Sensorium KONFERENCII sa staneš súčasťou komunity najzaujímavejších osobností z prostredia dizajnu, umenia, inovácií a vedy.Interaktívne INŠTALÁCIE a PREDSTAVENIA z celého sveta môžeš zažiť s celou rodinou a priateľmi na rôznych lokáciách v meste.Festival vás po piatykrát prekvapí prelomovým programom, ktorý zverejníme už čoskoro. Aby si sa o ňom dozvedel/dozvedela čo najskôr, prihlás sa do nášho newslettra ➡️ http://bit.ly/SensoriumNewsletter a sleduj náš web www.sensorium.isVSTUPENKY

Super Early Bird, do konca januára ⚫ 35€ VYPREDANÉ

First Release, 1.2. - 15.5. ⚫ 45€ do 01.07.2020

Second Release, 16.5. - 5.6. ⚫ 55€ do 28.8.2020 alebo do vypredania

Na mieste ⚫ 75 € (limitované množstvo)LINE-UP⚪MEMO AKTEN⚪

Memo Akten je inšpiratívny mediálny umelec, philomat a výskumník, ktorý skúma kolízie ľudskej skúsenosti, vedy, technológie a spirituality. Akten získal v roku 2013 cenu Prix Ars Electronica Golden Nica za spoluprácu s Quayolou »Forms«.⚪TACTICAL TECH⚪

Svet, v ktorom digitálne technológie môžu prispieť k spravodlivejšej, demokratickejšej a udržateľnejšej spoločnosti. To je vízia Tactical Tech - autorov projektov ako Digital Detox, The Glass Room, Exposing the Invisible. NGO, ktorá spolu s renomovanými umelcami spolupracuje s občanmi a organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom preskúmať a zmierniť vplyv technológií na spoločnosť. Okrem iných výborných projektov skúmali aj prípad Cambridge Analytica a voličské dáta.⚪OUCHHH⚪

Od vystúpení v CERNe až po nádherné interdisciplinárne diela pre klientov ako WIRED alebo Vodafone či gigantické inštalácie: OUCHHH je oceňované kreatívne štúdio s odbornými znalosťami v oblasti umenia - vedy - technológie. Zameriavajúc sa na širokú škálu kreatívnych výstupov, Ouchhh posúva hranice umenia skúmaním vzťahov medzi rôznymi médiami a platformami.⚪HYPHEN-LABS⚪

Medzinárodný ženský kolektív pracujúci s technológiami, umením a vedou, kreuje myšlienky o budúcnosti. Ich dizajny, inštalácie a filmy vznikli na objednávku Sommerset House-u či Tate Exchange a boli prezentované na Sundance, SXSW či v Bielom dome.⚪VUK ĆOSIĆ⚪

Jeden z pôvodných Net.artistov Vuk Ćosić je zakladateľom ľubľanského digitálneho Medialabu. Ako jedinečný “hacker nápadov” sa podieľal na založení medzinárodných fór pre internetovú kritiku, teóriu a umenie Nettime, Syndicate a 7-11.⚪IRINI PAPADIMITRIOU⚪

Irini Papadimitriou je kurátorka a kultúrna manažérka, ktorej prax vychádza z interdisciplinárneho a kritického diskurzu zameraného na skúmanie vplyvu technológie v spoločnosti a kultúre, a úlohy umenia a jeho pomoci pri riešení súčasných problémov. Medzi jej kurátorské výskumné oblasti patrí technológia a etika, spoločnosť pod dohľadom, digitálne občianstvo a verejná (fyzicko-digitálna) sféra.⚪EVELYN BENČIČOVÁ⚪

Evelyn Benčičová sa vo svojej vizuálnej tvorbe špecializuje na fotografiu a umeleckú réžiu, pričom v nej využíva (nielen) poznatky a skúsenosti zo štúdií výtvarného umenia a nových médií (University of Applied Arts, Viedeň). V jednotlivých dielach kombinuje svoj záujem o súčasnú kultúru s akademickým výskumom, vďaka čomu vytvára unikátne estetické prostredie, v ktorom umelecký vizuál odpovedá konceptu.⚪MÁRIA JUDOVÁ⚪

Mária Júdová je nezávislá vizuálna umelkyňa, ktorá už vyše desať rokov skúma kreatívny potenciál technológie. Zameriava sa najmä na preskúmanie stretu digitálneho a performančného umenia, pričom jej tvorba siaha od (interaktívnych) inštalácií a umeleckých zážitkov vo virtuálnej realite až po audiovizuálne predstavenia.a ďalšie mená už čoskoro!

#inštalácie #predstavenia #networking #inšpirácia #vzdelávanie #knowledgesharing

EN?Sensorium is an international festival and conference of digital creativity. It helps diverse audiences to experience and perceive new ideas about the future through discussions, experiments, performances and installations.?The festival program, including the conference, is open to all curious minds interested in the future of life in the digital era!At the two-day Sensorium CONFERENCE you will join a community of exceptional designers, artists, innovation leaders and scientists interested in humane technologies.Experience interactive INSTALLATIONS and PERFORMANCES from around the world with your family and friends at site-specific locations in the city.The festival will amaze you with its cutting-edge programme, which will be published very soon. Stay tuned for the latest updates, subscribe to our newsletter ➡️ http://bit.ly/SensoriumNewsletter and follow our website www.sensorium.isTICKETS

Super Early Bird, till the end of January ⚫ 35€ SOLD OUT

First Release Pass ⚫ 45€ until 01.07.2020

Second Release Pass ⚫ 55€ until 28.08.2020

On the Door Pass ⚫ 75 € (limited amount)LINE-UP⚪MEMO AKTEN⚪

Memo Akten is an ever inspiring media artist, philomath, researcher investigating the collisions between (human) nature, science, technology; while thinking about the intersections of science and spirituality. Akten received the Prix Ars Electronica Golden Nica in 2013 for his collaboration with Quayola, »Forms«.⚪TACTICAL TECH⚪

A world where digital technologies can contribute to a more equitable, democratic and sustainable society. That is the vision of Tactical Tech - authors of projects like Digital Detox, The Glass Room, Exposing the Invisible. An international NGO that in collaboration with renowned artists engages with citizens and civil-society organisations to explore and mitigate the impacts of technology on society. Among other impressive projects they have been researching the case of Cambridge Analytica and voter's data.⚪OUCHHH⚪

From large scale performances in CERN to cross-discipline works for the clients like WIRED or Vodafone: OUCHHH is an award winning creative studio with cross-discipline expertise in Art - Science - Technology. Focused on wide array of creative outputs Ouchhh is pushing the boundaries of art by researching relationships between various mediums and platforms.⚪HYPHEN-LABS⚪

An international female collective working at the intersection of technology, art, science, and the future. Their designs, installations and films have been created in commissions by Sommerset House, Tate Exchange and shown at Sundance, SXSW and even The White House.⚪VUK ĆOSIĆ⚪

Vuk is one of the original Net.artists. Also a co-founder of international forums for Internet critique, theory and art Nettime, Syndicate, 7-11 and the Ljubljana Digital Medialab. This curious artist with Balkan roots is a one-of-a-kind "hacker of ideas".⚪IRINI PAPADIMITRIOU⚪

Joined FutureEverything as a creative director after 10 years at the V&A in the role of Digital Programmes Manager, devising and curating the annual Digital Design Weekend festival, Digital Futures, digital art/design workshops, talks etc. Future Everything is an innovation lab and cultural agency that brings people together to discover, share and experience new ideas for the future.⚪EVELYN BENČIČOVÁ⚪

Evelyn Benčičová is a visual creator specialising in photography and art direction. With knowledge and experience based on fine art and new media studies (University for Applied Arts, Vienna), Evelyn’s work combines her interest in contemporary culture with academic research to create a unique aesthetic space in which the conceptual meets the visual.⚪MÁRIA JUDOVÁ⚪

Mária Júdová is an independent visual artist who has been investigating the creative potential of technology for over a decade. She is particularly interested in exploring the meeting point of digital and performance arts. Her work spans from (interactive) installations and Virtual Reality experiences to audio-visual performances.and more to be announced!#installations #performance #networking #knowledgesharing #inspiration #education